Wedstrijdregelement NK

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN PREPAREREN

WEDSTRIJD REGLEMENT 2024

Wedstrijdcommissie
De organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen prepareren is een statutair vastgelegde taak van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs. Het Bestuur van de NVP delegeert de organisatie aan de Wedstrijdcommissie van de NVP. De Wedstrijdcommissie stelt het Wedstrijd Reglement op welk na goedkeuring van het Bestuur in werking treedt.
De Wedstrijdcommissie is m.b.t. de praktische organisatie van het NK en de goede verloop ervan beslissingsbevoegd. In geval dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de Wedstrijdcommissie bindend.

Deelname
Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen Prepareren staat open voor de leden van de NVP, als ook voor hen die in bezit zijn van een geldig NL en of Belgisch paspoort of identiteitsbewijs.
De Wedstrijdcommissie beslist over de toelating van een deelnemer tot de Kampioenschappen, als ook over de toelating van een inzending. Inzendingen die niet voldoen aan wettelijke vereisten zijn uitgesloten van deelname. Indien er een merkteken aan het preparaat is bevestigd, dient u het nummer te vermelden in het digitale inschrijfformulier. Indien het een preparaat van een ‘CITES-soort’ betreft, dient u bij aflevering een kopie van dat CITES document mee te leveren. U dient zich ervan te verzekeren dat het preparaat de juiste CITES status bezit ( zoals het mogen tentoonstellen )
Inzendingen die eerder aan Kampioenschappen hebben deelgenomen zijn van deelname uitgesloten.
De in te zenden preparaten moeten geheel zelfstandig door de inzender vervaardigd zijn. Preparaten gemaakt tijdens workshops, cursussen of onder welke vorm van begeleiding ook, zijn uitgesloten van deelname.
De in te zenden preparaten worden anoniem beoordeeld tijdens de jurydag om een zo eerlijk mogelijk resultaat te krijgen. Het is daarom niet toegestaan foto’s of ander beeldmateriaal van uw inzending(en) vooraf aan het NK te verspreiden via internet, email, sociale media of andere kanalen zoals (besloten) Whatsapp groepen. Voorafgaand aan het NK publiekelijk bekendgemaakte preparaten zijn uitgesloten van deelname.

Inzendingen dienen te voldoen aan het criterium van ‘goede smaak’. Het NK is een wedstrijd waarbij de inzendingen beoordeeld worden op natuurgetrouwheid, dus de anatomisch correcte vorm en uitstraling van het geprepareerde dier. De inzendingen worden openbaar tentoongesteld, wanstaltige of shockerende inzendingen voor het publiek worden geweigerd, zulks ter beoordeling van de Wedstrijdcommissie in overleg met de directie van het exposerende museum.

Categorieën
Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen kan door inzendingen in te dienen in de navolgende categorieën:
• Zoogdieren klein (formaat kleiner dan Vos)
• Zoogdieren groot (formaat Vos en groter)
• Vogels klein (formaat Kauw en kleiner)
• Vogels groot (formaat groter dan Kauw)
• Vissen (huidpreparaten)
• Reptielen en amfibieën (huidpreparaten)
• Biologische groepen (huidpreparaten)
• Biologische groepen (skeletten)
• Skeletten vogels
• Skeletten zoogdieren, vissen, reptielen en amfibieën
• Borstpreparaat ( shoulder mount )
• Gezamenlijke inzending ( preparaat gemaakt door meerdere personen)
• Beginnende preparateurs (inzending in alle categorieën)
• Master of the Masters ( alleen voor deelnemers die voorheen Nederlands-, Europees of wereldkampioen zijn geweest )

De deelnemer bepaalt bij inschrijving van de inzending zelf in welke categorie hij/zij een inzending wil laten deelnemen. De Wedstrijdcommissie beoordeelt dit en beslist in welke categorie een inzending uiteindelijk wordt geplaatst voor deelname. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

De categorie ‘Beginnende preparateurs’ is een verzamelcategorie waarin preparaten uit alle categorieën ingezonden mogen worden. Zoals de naam aangeeft, is deze categorie bedoeld voor beginnende preparateurs, zij met nog weinig ervaring in het prepareren of deelnemen aan wedstrijden. Uitgesloten van deze categorie zijn deelnemers die in het verleden aan het NK hebben deelgenomen en voor ten minste 1 inzending 70 jurypunten of meer hebben gekregen, ongeacht de categorie waarin dit preparaat viel alsmede preparateurs die commercieel actief zijn.
Deze deelnemers worden geacht zich in te schrijven voor een andere (specifieke) categorie.

Er is een maximum van 9 aan het aantal inzendingen per deelnemer waarvan 3 per categorie gesteld

Glycerine preparaten
Met ingang van de NK 2021 zijn preparaten die met behulp van de glycerine looitechniek zijn gemaakt toegelaten. Er wordt geen aparte categorie voor deze preparaten gemaakt, ze kunnen worden ingeschreven in de bestaande categorieën. Voorwaarde voor acceptatie van deelname is dat deze preparaten, net als bij de ‘traditionele’ looimethoden, taxidermisch opgebouwd zijn, dus voorzien zijn van o.a. een kunstlichaam.

Diaphoniseren
Preparaten die met de techniek diaphoniseren zijn gemaakt zijn vooralsnog uitgesloten van deelname. De Wedstrijdcommissie heeft besloten om hiervoor (nog) geen nieuwe categorie te introduceren. Dit vooral omdat deze preparaten erg lastig te jureren zijn.

Vitrines
Elke NK worden er preparaten ingezonden welke in vitrines staan. Dit is toegestaan mits de vitrine eenvoudig (zonder gereedschappen o.i.d.) te openen is en/of het preparaat er eenvoudig uitgehaald kan worden zodat het door de jury beoordeeld kan worden. Na de beoordeling wordt het preparaat weer in de vitrine geplaatst en in de expositie opgenomen. De vitrine moet van dusdanige kwaliteit (sterkte) zijn dat het deze handelingen kan doorstaan.

Kosten deelname
Voor de deelname van een inzending aan de Nederlandse Kampioenschappen prepareren is voor leden van de NVP geen inschrijfgeld verschuldigd. Niet leden van de NVP betalen € 50,00 registratiekosten.
Voor leden van de NVP geldt dat zij aan de voorwaarden voor lidmaatschap -voldoen van de contributie- hebben voldaan.
De kosten per inzending zijn €20,-

De categorie ‘Biologische groepen’ bestaat uit preparaten met meerdere geprepareerde dieren. Dat kunnen ook combinaties van dieren uit verschillende categorieën zijn. Een inzending in de categorie Biologische groepen wordt beoordeeld op anatomische correctheid van het geheel en vooral de interactie in de groep. De verschillende dieren in de groep worden niet separaat of individueel beoordeeld. U betaalt voor de gehele groep 1 keer inschrijfgeld.

De inschrijfgelden dienen te zijn voldaan voordat de beoordeling op de jury dag plaatsvindt. U ontvangt daarvoor van de penningmeester van de NVP een factuur. Inzendingen waarvoor de inschrijfgelden niet tijdig door de NVP zijn ontvangen, worden niet beoordeeld en zijn daarmee uitgesloten van deelname.

Inschrijving
De deelnemer stuurt voor elke inzending een inschrijfformulier in. Dit formulier is digitaal beschikbaar op de website van de NVP via deze weblink: www.prepareren.nl/informatie/kampioenschappen. Op deze pagina treft u een knop met het inschrijfformulier aan. Vult u alle velden in en plaatst u vinkjes in de vakjes waar dat vereist wordt. Door het inschrijfformulier te verzenden gaat u akkoord met en accepteert u alle voorwaarden door de NVP gesteld aan deelname en dit Wedstrijd Reglement.

Tegelijkertijd stemt de deelnemer in met het exposeren van zijn/haar inzending(en) tezamen met de andere inzendingen van de Nederlandse Kampioenschappen in een tentoonstelling in het museum, voor de duur die is overeengekomen tussen de NVP en het museum. U vindt deze data in het overzicht van ‘Belangrijke data’ op de website van de NVP, via de hiervoor genoemde weblink. De deelnemer heeft hiervoor geen recht op enigerlei vergoeding of tegemoetkoming.

Naast de algemene informatie zoals NAW gegevens van de deelnemer wordt ook de volgende informatie t.b.v. de expositie en de verzekering gevraagd:
• Expositie-aard van de inzending (staand of hangend)
• Afmetingen van de inzending (breedte x diepte x hoogte)
• Verzekeringswaarde van de inzending

Elke deelnemer ontvangt een bevestiging van de inschrijving en categorie indeling van de inzending(en). Tevens wordt een unieke code door de Wedstrijdcommissie afgegeven welk door de deelnemer voor aflevering in het museum aan het betreffende preparaat bevestigd moet worden. Deze code mag geen namen of andere hints bevatten welke de jury kunnen beïnvloeden bij de beoordeling.

Transport van/naar de locatie van het NK
Het transport van de inzendingen naar de locatie waar het NK wordt georganiseerd, en na afloop van de tentoonstelling in het museum, kan door de deelnemers zelf worden verzorgd. Voordat u uw inzending(en) aflevert of ophaalt, dient u contact op te nemen met de contactpersoon van het museum om datum en tijd af te spreken zodat er daadwerkelijk iemand in het museum beschikbaar is om u te ontvangen en te helpen.

Voor het transport van de inzendingen kan door de deelnemers ook gebruik worden gemaakt van de NVP-steunpunten. Dit zijn mensen die hebben aangegeven sowieso in de dagen voor de jury dag naar het museum te rijden en plaats over hebben om meer preparaten mee te nemen. Voor een overzicht kunt u op de website van de NVP terecht.

De steunpunten zijn vrijwilligers die andere deelnemers een gunst verlenen, zij zijn niet verplicht preparaten van andere deelnemers mee te nemen. Zo is het aan het betreffende steunpunt om te beoordelen of deze nog plaats heeft in de auto, of een preparaat überhaupt in de auto past, wanneer de preparaten bij het steunpunt aangeleverd moeten zijn, hoe deze verpakt moeten zijn en of het steunpunt een bijdrage in de kosten voor transport vraagt. De NVP vergoedt uw transportkosten niet.

Tijdens het transport van inzendingen van of naar het NK door een steunpunt zijn de inzendingen verzekerd voor de opgegeven verzekeringswaarde, dit valt onder de evenementenverzekering van de NVP. Dit geldt ook tijdens het verblijf van de inzendingen in het museum, vanaf ontvangst door het museum totdat de inzendingen weer worden opgehaald. Om die reden worden ontvangstverklaringen afgegeven.

Voorwaarden afleveren
Alle inzendingen dienen bij aflevering in het museum dusdanig opgebouwd te zijn dat deze zonder problemen door de tentoonstellingsbouwers geplaatst kunnen worden. Bestaat het preparaat uit meerdere delen, bijvoorbeeld een trofeekop die los op een pedestal geplaatst wordt, voegt u dan een beschrijving met foto’s toe hoe u het stuk gemonteerd wenst te hebben.

Indien u uw inzending in een doos of kist aanlevert, zal het museum trachten deze verpakkingsmaterialen te bewaren. Garanties kunnen hiervoor echter niet gegeven worden, omdat het museum een beperkte opslagruimte heeft.

Hangende preparaten dienen voorzien te worden van een deugdelijk ophangsysteem. Trofeekoppen dienen bijvoorbeeld een vlakke achterzijde te hebben voorzien van één deugdelijke en uitgebalanceerde ophangvoorziening. De deelnemer dient deze zelf in het preparaat aan te brengen, rekening houdend met de balans (topzware preparaten kunnen zijwaarts omslaan). Indien meerdere ophangpunten nodig zijn dient de deelnemer zelf een accurate mal bij het preparaat mee te leveren waarmee de tentoonstellingsbouwers snel de schroeven op de juiste plaats in de wand kunnen aanbrengen. Wanneer een preparaat niet voorzien is van een deugdelijk ophangsysteem komt de veiligheid van o.a. preparaten en bezoekers in het geding en zal het betreffende preparaat niet opgehangen worden.

De Wedstrijdcommissie kan deelnemers verplichten een bepaald soort ophangsysteem te gebruiken. Indien dit aan de orde is, wordt iedere deelnemer daar tijdig van op de hoogte gebracht en zal de Wedstrijdcommissie er voor zorg dragen dat dit ophangsysteem beschikbaar is.

Jurering van inzendingen
De Wedstrijdcommissie stelt de jury samen en wijst een voorzitter aan. Ervaren preparateurs beoordelen de inzendingen, verdeeld naar expertise per categorie. De beoordeling van de inzendingen door de juryleden gebeurt anoniem, onder begeleiding van de Wedstrijdcommissie.
Het aanleveren van documentatie bij het preparaat het verschil kan maken bij een gelijke beoordeling omdat er betere opbouwende feedback door de juryleden gegeven kan worden. Het moet duidelijk zijn bij welk preparaat de documentatie hoort en er mag nergens uit blijken wie de maker is.
De winnaars van "Master of the Masters" (1ste, 2de en 3de prijs) worden anoniem gekozen door alle NK deelnemers. Het spreekt voor zich dat ook deze inzendingen dezelfde regels gelden als voor alle andere inzendingen en dat documentatie verplicht is.

De jury stelt de puntenscores en einduitslag zo nodig in onderling overleg vast, onder leiding van de voorzitter van de jury. Hiertegen is geen beroep mogelijk, behoudens in gevallen van evidente onjuistheden. Deze worden na overleg met de voorzitter van de jury door de Wedstrijdcommissie gecorrigeerd en afgehandeld.

Voor elke inzending vult de jury een standaard beoordelingsformulier in. Dit formulier is samengesteld conform de criteria die internationaal gangbaar zijn bij prepareerkampioenschappen. Op dit formulier worden naast op- en aanmerkingen betreffende de inzending tevens het totaal aantal gescoorde punten vermeld en de handtekening van het beoordelende jurylid geplaatst. Het beoordelingsformulier wordt door de Wedstrijdcommissie gewaarmerkt.

Na afloop van de prijsuitreiking tijdens de NVP ledendag zijn de juryleden aanwezig om vragen te beantwoorden en om oordelen te motiveren.

Prijzen
Indien een inzending bij de jurybeoordeling een bepaald aantal punten scoort, kan de inzending in aanmerking komen voor toekenning van een prijs. Hiertoe wordt het internationale scoringssysteem gehanteerd. De criteria voor toekenning van prijzen is als volgt:

70 – 79 punten: Derde Rang
Per categorie wordt de Derde Prijs toegekend aan de inzending met het hoogste aantal punten tussen 70 en 79. De overige inzendingen ontvangen een Eervolle Vermelding. Bij de Derde Prijs behoort een geel rozet, een certificaat en een prijzengeld van €20,00. De andere inzendingen ontvangen een certificaat.
De NVP kent hieraan 1 Masterpunt toe, categorie Beginnende preparateurs uitgezonderd.

80 – 89 punten: Tweede Rang
Per categorie wordt de Tweede Prijs toegekend aan de inzending met het hoogste aantal punten tussen 80 en 89. De overige inzendingen ontvangen een Eervolle Vermelding. Bij de Tweede Prijs behoort een rood rozet, een certificaat en een prijzengeld van €30,00. De andere inzendingen ontvangen een certificaat.
De NVP kent hieraan 3 Masterpunten toe, categorie Beginnende preparateurs uitgezonderd.

90 – 100 punten: Eerste Rang
Per categorie wordt de Eerste Prijs toegekend aan de inzending met het hoogste aantal punten tussen 90 en 100. De overige inzendingen ontvangen een Eervolle Vermelding. Bij de Eerste prijs behoort een blauw rozet, een certificaat en een prijzengeld van €50,00. De andere inzendingen ontvangen certificaat.
De NVP kent hieraan 5 Masterpunten toe, categorie Beginnende preparateurs uitgezonderd.

Bij gelijke puntenscores in een categorie worden prijzen ex-aequo toegekend.

Indien er in een categorie geen inzendingen zijn die voldoende punten scoren om in een bepaalde rang te vallen, dan wordt de prijs in die rang niet uitgereikt.

De inzending die door de (voltallige) jury als beste wordt beoordeeld, wordt de ‘Best of Show’ prijs toegekend. Aan deze prijs zijn een certificaat en een prijzengeld van €100,00 verbonden.

De prijs ‘Beste all-round preparateur’ wordt toegekend aan de deelnemer die in 3 verschillende categorieën met inzendingen deelneemt en opgeteld het hoogste totaal aantal punten scoort met die 3 inzendingen. Aan deze prijs zijn een certificaat en een prijzengeld van €100,00 verbonden.

De prijs “Master of Masters” is voor de categorie (ex) Nederlands- Europees of wereldkampioen en wordt toegekend aan de deelnemer met het hoogste aantal punten

Naast voornoemde NVP prijzen kunnen sponsoren ook prijzen toekennen.

De uitslagen en resultaten van de inzendingen voor de Nederlandse Kampioenschappen prepareren worden gepubliceerd in het NVP-verenigingstijdschrift Phoenix en op de website van de NVP.