Kampioenschappen

Ook voor het prepareren worden kampioenschappen gehouden, te weten Nederlandse-, Europese- en wereldkampioenschappen. Deze kampioenschappen worden in principe eens per twee jaar gehouden. De Nederlandse kampioenschappen worden georganiseerd door de NVP in samenwerking met een ‘gastheer’, in 2019 was dat (wederom) het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden. Het is voor leden van de NVP en iedereen met een Nederlands paspoort mogelijk deel te nemen aan deze kampioenschappen, mits alle gebruikte dieren op een aantoonbaar wettelijk correcte manier zijn verkregen.

Alle preparaten worden voorafgaand aan het NK geprepareerd. Tijdens de jurydag wordt gekeken naar zaken als huidligging, stand van oren, ogen, bek, poten, vleugels, etc. Tevens wordt gelet op de stand van het gehele preparaat, de anatomie, de moeilijkheidsgraad, de houding en het postament (voetstuk).

Maximaal drie inzendingen ‘kleine vogels’ per deelnemer

Een van de belangrijkste wijzigingen in 2019 ten opzichte van vorige edities was een maximaal aantal inzendingen voor de categorie ‘kleine vogels’. In deze categorie mogen nog maximaal drie preparaten per deelnemer worden ingezonden. Waarom? Het antwoord op deze vraag is tweeledig: minder belasting van de jury en het stimuleren deel te nemen in meerdere categorieën.
Tijdens de voorgaande kampioenschappen kwamen de juryleden die zich bezig hielden met de categorie kleine vogels in ernstige tijdnood. In andere categorieën deed dit probleem zich niet voor; daarvoor geldt dan ook geen maximum aantal inzendingen. De tijdnood werd mede veroorzaakt door een aantal zeer enthousiaste deelnemers die met vele ‘kleine vogels’ meededen. We willen deze enthousiastelingen zeker niet ontmoedigen, integendeel. Door het limiteren van het aantal in te zenden kleine vogels, worden deelnemers gestimuleerd mee te doen in andere categorieën.

Beste allround preparateur

Dit laatste willen we ook bereiken door een prijs toe te kennen aan de beste allround preparateur. Iedereen die in drie categorieën (exclusief de categorie beginnende preparateurs) minimaal één preparaat instuurt, dingt automatisch mee naar deze titel. Voorwaarde is wel dat er ten minste één vogel (klein of groot) en één zoogdier (klein, groot of trofeekop) wordt ingeleverd. Om tot een totaalscore te komen, worden de beste resultaten uit drie verschillende categorieën bij elkaar opgeteld.

Juryformulieren

In 2017 heeft de Wedstrijdcommissie de juryformulieren aangepast. We hebben ernaar gestreefd een formulier te ontwikkelen dat op één A4’tje past, maar wel zo dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de beoordeling. Het nieuwe formulier is compact en voldoende leidend om een zo objectiviteit mogelijk juryrapport te verkrijgen. Op het formulier is voldoende ruimte voor extra opmerkingen en commentaren van de juryleden. Deze formulieren hebben bewezen tot een goed jury oordeel te leiden en zullen daarom wederom gebruikt worden.

Omdat het voor deelnemers belangrijk is om te weten waarop de door hen ingezonden preparaten beoordeeld worden, kunt u voorbeelden van de juryformulieren welke in 2019 gebruikt zijn downloaden. Hierna is onder de kop Categorieën aan elke categorie een link toegevoegd met het bijbehorende juryformulier. Klik simpelweg op een categorie, de formulieren openen in een nieuw tabblad. Uitzondering is de categorie Beginnende preparateurs, dit is een verzamelcategorie van alle andere categorieën, de juryformulieren zijn hetzelfde.

Categorieën

In welke categorieën kan er worden deelgenomen?
Juryformulieren 2019 Grote Zoogdieren
Juryformulieren 2019 Kleine Zoogdieren
Juryformulieren 2019 Grote Vogels
Juryformulieren 2019 Kleine Vogels
Juryformulieren 2019 Vissen
Juryformulieren 2019 Biologische Groepen
Juryformulieren 2019 Skeletten 
Juryformulieren 2019 Trofeekoppen

Skeletten Vogels

Beginnende preparateurs (geen masterpunten te behalen)

Prijzen

Prijzen worden toegekend volgens het internationale prijzensysteem gangbaar in de taxidermie competities. Er worden per categorie maximaal 3 prijzen toegekend waarbij de ‘waarde’ van de prijs afhankelijk is van de hoogte van de scores. Om een 1e prijs toegekend te krijgen, moet de drempelwaarde van 90 punten behaald worden. Indien geen van de deelnemers die score haalt, wordt de 1e prijs niet toegekend. In het geval de hoogste score in een categorie bijvoorbeeld 87 punten is, behaald de winnaar een 2e prijs. De NVP verstrekt aan de prijswinnaars een certificaat met rozet, eventueel Masterpunten en een geldprijs.

1e, 2e en 3e prijs

1e prijs: hoogste score per categorie bij een drempelwaarde van minimaal 90 punten
2e prijs: hoogste score per categorie bij een drempelwaarde van minimaal 80 punten
3e prijs: hoogste score per categorie bij een drempelwaarde van minimaal 70 punten
Om bovenstaande reden is het mogelijk dat er geen 1e prijs maar wel een 2e prijs wordt uitgereikt.
In het geval van een ex aequo vervalt de eerstvolgende prijs. (In het geval van twee eerste prijzen vervalt de tweede prijs, de derde prijs wordt wel uitgereikt. In het geval van een eerste en twee tweede prijzen vervalt de derde prijs)

Eervolle vermelding

Een preparaat krijgt een eervolle vermelding als het minimaal 70 punten heeft gehaald, maar niet in aanmerking komt voor een 1e, 2e of 3e prijs.

Masterpunten

Masterpunten worden toegekend als een preparaat op de Nederlandse Kampioenschappen Prepareren 70 punten of meer krijgt.

70 t/m 79 jurypunten: 1 Masterpunt
80 t/m 89 jurypunten: 3 Masterpunten
90 t/m 100 jurypunten: 5 Masterpunten
NVP-leden krijgen bij het behalen van een totaal van 10 Masterpunten een NVP-erkenning.

Sponsorprijzen

Naast de NVP prijzen kunnen sponsoren ook prijzen toekennen. In 2019 is o.a. door het museum wederom de Publieksprijs toegekend. Deze prijs wordt toegekend aan de preparateur wiens preparaat door het bezoekende publiek gedurende de tentoonstelling als ‘mooiste’ wordt beschouwd. De prijs is na het einde van de tentoonstelling uitgereikt.

Wilt u een prijs sponsoren? Meldt u zich dan s.v.p. bij de Wedstrijdcommissie.

Belangrijke data NK

Vanwege de onzekerheid rondom de Corona pandemie is het NK van 2021 geannuleerd. Wanneer het eerstvolgende NK zal worden georganiseerd, is op dit moment nog niet bekend.

Steunpunten

Steunpunten zijn vrijwilligers welke aangeboden hebben preparaten van derden mee te willen nemen naar de plaats van het NK. Zie de voorwaarden voor transport in het Wedstrijd Reglement! In de aanloop naar het eerstvolgende NK worden de steunpunten bekend gemaakt.

Aanmelden en kosten deelname

U kunt zich uitsluitend aanmelden via het digitale inschrijfformulier. U treft dit formulier via een knop op deze pagina aan, echter alleen als de inschrijving geopend is. Vult u één formulier per in te zenden preparaat in en verzend deze. Lukt dit niet, of heeft u een vraag, neem dan contact op met de Wedstrijdcommissie of het bestuur.

Deelname aan het NK kost per inzending €15,00 voor leden van de NVP en €25,00 voor niet-leden. U ontvangt hiervoor een factuur die voor de jurydag voldaan moet zijn. Inzendingen waarvan het deelnamegeld niet voor de jurydag is ontvangen, worden niet beoordeeld door de jury en van deelname uitgesloten.

Wedstrijdregels

Op deze pagina kunt u het Wedstrijdreglement inzien. Dit reglement is leidend. Indien dit reglement niet voorziet in specifieke situaties, beslist de Wedstrijdcommissie. De uitspraak van de Wedstrijdcommissie is definitief en kan niet aangevochten worden. Let op, het wedstrijdreglement kan in aanloop van een NK gewijzigd worden, controleer of u de meest recente versie heeft bekeken!